Wykonanie remontu przekrycia zbiornika retencyjnego ścieków w ramach realizacji przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym

Mirosławiec: Wykonanie remontu przekrycia zbiornika retencyjnego ścieków w ramach realizacji przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym
Numer ogłoszenia: 326887 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu przekrycia zbiornika retencyjnego ścieków w ramach realizacji przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przekrycia zbiornika retencyjnego ścieków (ZRS) pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownia w Mirosławcu Górnym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.22.00.00-5, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: a) termin wykonania zamówienia: podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego. b) terminy płatności: nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) przedmiot zamówienia: aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, e) wynagrodzenie umowne: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, f) innych postanowień umowy: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, wynikające z oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miroslawiec.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu,78-650 MIROSŁAWIEC.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu 78-650 MIROSŁAWIEC.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownia w Mirosławcu Górnym, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Wykonanie remontu przekrycia zbiornika retencyjnego ścieków w ramach realizacji przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym
Numer ogłoszenia: 11139 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326887 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu przekrycia zbiornika retencyjnego ścieków w ramach realizacji przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przekrycia zbiornika retencyjnego ścieków (ZRS) pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownia w Mirosławcu Górnym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.22.00.00-5, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S.C. Robót Publiczno Drogowych L.Romańczuk, H.Kiepiela, J.Wesołowski, ul. Sprzymierzonych 62, 78-650 Mirosławiec, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7115,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8682,91

 • Oferta z najniższą ceną: 8682,91 / Oferta z najwyższą ceną: 8682,91

 • Waluta: PLN.


Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 285KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-12 10:23:46 285KB 172 razy
2 Dokumentacja_projektowa.7z (7Z, 925KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-12 11:17:06 925KB 179 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_29.12.2011_r..pdf (PDF, 122KB) 2012-01-03 12:38:02 122KB 333 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 12-12-2011 10:23:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 12-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 11-01-2012 14:36:22