Dostawa energii elektrycznej

Mirosławiec: Dostawa energii elektrycznej.    


Numer ogłoszenia: 19539 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków będzie dokonywana z zastosowaniem formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków będzie dokonywana z zastosowaniem formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków będzie dokonywana z zastosowaniem formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków będzie dokonywana z zastosowaniem formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków będzie dokonywana z zastosowaniem formuły spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz oferty 2. wypełniony formularz cenowy 3. podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4. podpisane oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.miroslawiec.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:06.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

 

Mirosławiec: Dostawa energii elektrycznej.
Numer ogłoszenia: 45289 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19539 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRI Marketing and Trading S.A.,, ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255577,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 267829,79

 • Oferta z najniższą ceną: 267829,79 / Oferta z najwyższą ceną: 277333,76

 • Waluta: PLN.


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_BIP.doc (DOC, 54KB) 2012-01-23 14:28:02 54KB 265 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 104KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:28:02 104KB 146 razy
2 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc (DOC, 27KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:28:59 27KB 132 razy
3 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc (DOC, 80KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:29:42 80KB 140 razy
4 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc (DOC, 26KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:29:54 26KB 135 razy
5 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc (DOC, 214KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:28:17 214KB 138 razy
6 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc (DOC, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:29:17 27.KB 136 razy
7 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:28:48 36KB 135 razy
8 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc (DOC, 25KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:29:27 25KB 133 razy
9 Zalacznik_nr_1_do_Umowy_Sprzedazy.doc (DOC, 179KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-01-23 14:28:33 179KB 135 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zalacznik_nr_9_zmieniony.doc (DOC, 30KB) 2012-01-26 10:06:38 30KB 241 razy
2 Zmiana_SIWZ.pdf (PDF, 766KB) 2012-01-26 10:06:00 766KB 240 razy
3 Pytanie_nr_1.pdf (PDF, 2.3MB) 2012-02-02 11:54:04 2.3MB 279 razy
4 Zalacznik_nr_8_zmieniony.doc (DOC, 80KB) 2012-01-26 10:06:24 80KB 239 razy
5 Zalacznik_nr_10_zmieniony.doc (DOC, 36KB) 2012-01-26 10:06:52 36KB 246 razy
6 Zmiana_SIWZ_1.pdf (PDF, 271KB) 2012-02-02 11:52:36 271KB 254 razy
7 Pytanie_nr_2.pdf (PDF, 343KB) 2012-02-02 14:08:59 343KB 249 razy
8 zalacznik_nr_1_do_Umowy_Sprzedazy_zmieniony.doc (DOC, 137KB) 2012-02-02 11:53:14 137KB 279 razy
9 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_zmieniony.doc (DOC, 163KB) 2012-02-02 11:53:01 163KB 262 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_BIP.pdf (PDF, 607KB) 2012-02-15 08:14:53 607KB 248 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 23-01-2012 14:28:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 23-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 27-02-2012 09:10:03