Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Angielski bez stresu, realizowanego w Gminie i Mieście Mirosławiec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mirosławiec: Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Angielski bez stresu, realizowanego w Gminie i Mieście Mirosławiec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 63453 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Angielski bez stresu, realizowanego w Gminie i Mieście Mirosławiec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (językowych) dla 90 osób (45 - chłopców, 45 - dziewczynek) w 6 grupach po 15 osób w Mirosławcu (3 grupy), w świetlicach: w Mirosławcu Górnym (1 grupa), Hankach (1 grupa), Piecniku (1 grupa) po 1,5 godz. tygodniowo, w okresie trwania projektu przez anglistę (filologa j. angielskiego) łącznie 216 godzin lekcyjnych, w ramach projektu Angielski bez stresu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w terminie od dnia podpisania umowy do 30 lipca 2012 r. Wykonawca prowadzący zajęcia będzie zobowiązany do prowadzenia metodyki: wykład, warsztat, nacisk na sprawną komunikację, nabywanie i doskonalenie sprawności językowej w mówieniu, czytaniu słuchaniu, wdrażanie samodzielności w nauce języka, kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. W/w kurs winien zostać przeprowadzony w oparciu o nowe rozwiązania metodyczne, m.in. metoda komunikatywna, aktywizująca, oraz nauczanie strategiczne, którego celem jest usamodzielnienie słuchaczy i porzucenie dominującej roli lektora na zajęciach.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami, które będą prowadziły zajęcia, posiadającymi wykształcenie: studia wyższe - filologia języka angielskiego (anglistyka) oraz przygotowanie pedagogiczne

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.15. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.15. ppkt 5) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; b)w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy np.: wystąpienia nieprzewidzianych oraz niekorzystnych ze względu na m.in. interes publiczny warunków mających wpływ na jakość usługi, dokonanie zmian ilości grup, godzin oraz bloków edukacyjnych - zmiany uzasadnione ujawnionymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia potrzebami, dokonanie zmian i zakresu tematyki zajęć ujawnione w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a wynikające z zdiagnozowanych potrzeb uczestników; dokonanie zmian (w uzasadnionych wypadkach, na wniosek Zamawiającego) kadry lektorów językowych. c)zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu UDA - POKL.09.05.00 - 32 - 040/11 - 00 z dnia 07.03.2012 r.; Powyższa zmiana umowy może zostać dokonana pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. d)zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności w przypadku choroby osoby prowadzącej zajęcia lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie zajęć. W przypadku zmiany osoby prowadzącej zajęcia, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Rozdziale V pkt 5.1. SIWZ. Powyższe zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. e)zmiana okresu realizacji umowy jest możliwa w przypadku zmian w projekcie; f)możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy w przypadku gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z innych przyczyn; g)zmniejszenie wartości umowy jest możliwe w przypadku zmian w projekcie; h)w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; i)w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy. j)zmiana obowiązującej stawki VAT. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. j)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (językowych) w ramach projektu Angielski bez stresu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Mirosławiec: Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Angielski bez stresu, realizowanego w Gminie i Mieście Mirosławiec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 145435 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 63453 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu Angielski bez stresu, realizowanego w Gminie i Mieście Mirosławiec współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (językowych) dla 90 osób (45 - chłopców, 45 - dziewczynek) w 6 grupach po 15 osób w Mirosławcu (3 grupy), w świetlicach: w Mirosławcu Górnym (1 grupa), Hankach (1 grupa), Piecniku (1 grupa) po 1,5 godz. tygodniowo, w okresie trwania projektu przez anglistę (filologa j. angielskiego) łącznie 216 godzin lekcyjnych, w ramach projektu Angielski bez stresu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w terminie od dnia podpisania umowy do 30 lipca 2012 r. Wykonawca prowadzący zajęcia będzie zobowiązany do prowadzenia metodyki: wykład, warsztat, nacisk na sprawną komunikację, nabywanie i doskonalenie sprawności językowej w mówieniu, czytaniu słuchaniu, wdrażanie samodzielności w nauce języka, kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. W/w kurs winien zostać przeprowadzony w oparciu o nowe rozwiązania metodyczne, m.in. metoda komunikatywna, aktywizująca, oraz nauczanie strategiczne, którego celem jest usamodzielnienie słuchaczy i porzucenie dominującej roli lektora na zajęciach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Usługa edukacyjna obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (językowych) w ramach projektu Angielski bez stresu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:25.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EFECT Katarzyna Hurec, ul. Juranda 20/1, 71-171 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15502,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:10754,64
 • Oferta z najniższą ceną:10754,64/ Oferta z najwyższą ceną: 10754,64
 • Waluta:PLN.

 

 

 


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 319KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 17:15:22 319KB 84 razy
2 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_oferta_cenowa.doc (DOC, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 17:15:58 106KB 69 razy
3 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 17:16:17 87.KB 73 razy
4 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Projek_umowy.doc (DOC, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 17:17:01 111KB 68 razy
5 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_wykaz_osob.doc (DOC, 89.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 17:16:47 89.KB 77 razy
6 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art._24.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-03-19 17:16:33 87.KB 74 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_BIP.pdf (PDF, 467KB) 2012-04-17 08:16:21 467KB 311 razy
2 Zawiadomienie_BIP.doc (DOC, 96KB) 2012-04-16 13:23:24 96KB 289 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 19-03-2012 17:15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 04-07-2012 11:41:16