Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne

Mirosławiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne

Numer ogłoszenia: 102127 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; - Przychodnia, ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, - Cmentarze Komunalne: Mirosławiec, ul. Parkowa; Hanki; Jabłonowo, - Place zabaw: Mirosławiec, ul. 40-lecia PRL, ul. Parkowa; - Kąpieliska: Jez. Kosakowo, Jez. Bytyń; - pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Zespół Szkół w Mirosławcu, ul. Wolności 21, 78-650 Mirosławiec; 3. Zespół Szkół w Piecniku, Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec; 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec 5. Przedszkole Samorządowe, ul. Zamkowa 12, 78-650 Mirosławiec; 6. Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec; 7. Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, - Hanki dz.357/B, Gm. Mirosławiec; Mirosławiec, ul. 40-lecia PRL 10, ul. Ogrodowa; - pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub nabycia składników majątkowych (w tym pojazdów) w okresie trwania umowy, jeżeli nabycie tych składników majątkowych było już zaplanowane przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące oraz wznowienia polis komunikacyjnych na okres kolejnych 12 miesięcy dla pojazdów Zamawiającego, których ubezpieczenie rozpoczyna się w dodatkowym 3-miesięcznym okresie ubezpieczenia - w przypadku nie wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach składanych w celu wykazania, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Zaakceptowanie dodatkowych klauzul - 15

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego i maksymalnie będzie można zawrzeć w trakcie trwania ww. umowy (trzy polisy roczne) na nowo nabyty pojazd. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 21.05.2015 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 15.05.2016 r. Składka będzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. 6) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 7) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.05.2012 godzina 11:15, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, pokój nr 1 Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 107553 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102127 - 2012 data 09.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, fax. 067 2595042.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 11:15, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, pokój nr 1 Biuro Obsługi Interesanta..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2012 godzina 11:15, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, pokój nr 1 Biuro Obsługi Interesanta..

Mirosławiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne
Numer ogłoszenia: 134493 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102127 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; - Przychodnia, ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, - Cmentarze Komunalne: Mirosławiec, ul. Parkowa; Hanki; Jabłonowo, - Place zabaw: Mirosławiec, ul. 40-lecia PRL, ul. Parkowa; - Kąpieliska: Jez. Kosakowo, Jez. Bytyń; - pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Zespół Szkół w Mirosławcu, ul. Wolności 21, 78-650 Mirosławiec; 3. Zespół Szkół w Piecniku, Piecnik 8, 78-650 Mirosławiec; 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec 5. Przedszkole Samorządowe, ul. Zamkowa 12, 78-650 Mirosławiec; 6. Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec; 7. Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, - Hanki dz.357/B, Gm. Mirosławiec; Mirosławiec, ul. 40-lecia PRL 10, ul. Ogrodowa; - pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 328500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 309282,00

 • Oferta z najniższą ceną: 309282,00 / Oferta z najwyższą ceną: 449598,00

 • Waluta: PLN.


Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Inwentaryzacja_lokali_gminnych.xls (XLS, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-16 14:15:07 42.KB 5 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 501KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-09 09:10:23 501KB 71 razy
3 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.xls (XLS, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-09 09:10:45 167KB 69 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_zaswiadczenie_o_przebiegu_ubezpieczenia.pdf (PDF, 773KB) 2012-05-16 14:14:53 773KB 785 razy
2 Pytanie_2.pdf (PDF, 797KB) 2012-05-16 14:12:28 797KB 314 razy
3 Zawiadomienie_o_zmianie_tresci_SIWZ.pdf (PDF, 413KB) 2012-05-15 14:17:51 413KB 315 razy
4 Zmieniony_zalacznik_nr_4_do_SIWZ.xls (XLS, 167KB) 2012-05-18 13:06:51 167KB 318 razy
5 Udzielenie_odpowiedzi_nr_1.pdf (PDF, 2.7MB) 2012-05-15 11:27:11 2.7MB 311 razy
6 Zawiadomienie_o_zmianie_SIWZ.pdf (PDF, 352KB) 2012-05-18 12:19:13 352KB 342 razy
7 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_przebieg_szkodowsci_i_oswiadczenie_rezerwy.pdf (PDF, 72.KB) 2012-05-16 12:30:53 72.KB 334 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_BIP.pdf (PDF, 709KB) 2012-05-28 14:57:06 709KB 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 09-05-2012 09:10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 09-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 20-06-2012 13:18:51