Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec

Mirosławiec: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 117015 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową oraz kalkulacje cenowe zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.15. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.15. ppkt 6) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza, za swoją uprzednią zgodą, dostawę innego sprzętu komputerowego, elektronicznego i prezentacyjnego oraz oprogramowań niż wskazany w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt posiadać będzie lepsze parametry techniczne aniżeli, te które były w ofercie i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miroslawiec.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Mirosławiec: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec


Numer ogłoszenia: 133935 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 117015 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.21.31.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 23, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8943,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:12177,00
 • Oferta z najniższą ceną:12177,00/ Oferta z najwyższą ceną: 13989,38
 • Waluta:PLN.

 

Mirosławiec: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec – zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec

 

Numer ogłoszenia: 133975 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:133935 - 2012 data 20.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, fax. 067 2595042.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.5.
 • W ogłoszeniu jest:Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8943,09.
 • W ogłoszeniu powinno być:Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8978,05.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Wzor_protokolu_odbioru__sprzetu.doc (DOC, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:17:44 112KB 51 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 284KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:13:50 284KB 74 razy
3 Zalacznik_nr_1_do_umowy.doc (DOC, 91KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:18:34 91KB 52 razy
4 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_oferta_cenowa.doc (DOC, 108KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:14:04 108KB 60 razy
5 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc (DOC, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:15:56 119KB 114 razy
6 Zalacznik_nr_1a__-_Kalkulacja_cenowa.xls (XLS, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:14:18 100KB 65 razy
7 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_Informacja.doc (DOC, 110KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:16:08 110KB 53 razy
8 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art._24.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:14:38 87.KB 47 razy
9 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:14:57 87.KB 46 razy
10 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Projekt_umowy.doc (DOC, 84.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-05-28 08:15:42 84.KB 52 razy
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf (PDF, 570KB) 2012-06-14 13:31:56 570KB 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 28-05-2012 08:13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 28-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 20-06-2012 09:55:42