Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Mirosławiec, objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Mirosławiec: Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Mirosławiec, objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Numer ogłoszenia: 136617 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595853, faks 67 2595853.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Mirosławiec, objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: 1) codzienne przygotowanie 170 posiłków szkolnych (drugie danie plus napój) w wydzierżawionej stołówce Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Mirosławcu, po jednym posiłku dla uprawnionych uczniów lub dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Gimnazjum w Mirosławcu, Szkoły Podstawowej w Piecniku, Gimnazjum w Piecniku i Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Piecniku, objętych wieloletnim programem: Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 2) wydanie w wydzierżawionej stołówce Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Mirosławcu przygotowanych posiłków szkolnych dla 90 uczniów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu i dla 38 uczniów Gimnazjum w Mirosławcu, 3) transport i dostawa 42 posiłków szkolnych do Zespołu Szkół w Piecniku i wydanie tych posiłków dla 25 uczniów Szkoły Podstawowej w Piecniku, dla 14 uczniów Gimnazjum w Piecniku i dla 3 dzieci Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Piecniku w wydzierżawionym punkcie wydawania posiłków mieszczącym się w Zespole Szkół w Piecniku, w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce (od 24.12.2012 r. do 31.12.2012 r. - zimowa przerwa świąteczna, od 28.01.2013 r. do 08.02.2013 r. - ferie zimowe, od 28.03.2013 r. do 02.04.2013 r. - wiosenna przerwa świąteczna). Podana liczba posiłków szkolnych jest wielkością szacunkową i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wydawanie posiłków szkolnych odbywać się będzie w godzinach ustalonych z Dyrektorem Zespołu Szkół w Mirosławcu i z Dyrektorem Zespołu Szkół w Piecniku. Sposób przygotowania posiłków szkolnych, ich dostawa i wydawanie powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm i żywienia jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących: 1) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń); 2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie); 3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno - higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, składowania i magazynowania produktów, transportu posiłków); 4) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając różnorodność posiłków z uwzględnieniem specyfiki żywienia dzieci i młodzieży).Temperatura posiłków szkolnych winna wynosić: 1) drugie danie: co najmniej + 63 0 C, 2) potrawy podawane na zimno: + 4 0 C. Posiłki szkolne muszą być transportowane w higienicznych warunkach, pojemniki muszą być szczelnie zamknięte i muszą utrzymywać stałą temperaturę. Posiłki szkolne winny być podawane z zastosowaniem naczyń ceramicznych (szklanych) i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).Zamawiający wymaga, aby codzienne posiłki szkolne były przygotowywane i wydawane w stołówce Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Mirosławcu, przy ul. Wolności 21, na warunkach określonych w umowie dzierżawy pomieszczeń, wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Mirosławcu, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby codzienne posiłki szkolne były wydawane w punkcie wydawania posiłków zlokalizowanym w Zespole Szkół w Piecniku na warunkach określonych w umowie dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół w Piecniku, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót Podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę wykonywaną przez okres minimum 6 miesięcy polegającą na żywieniu zbiorowym (przygotowanie i wydawanie posiłków) np. dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, usługa żywieniowa uczestników kolonii, obozów, usługa żywieniowa dla szpitali itp. tj. o wartości danej usługi co najmniej 100 posiłków dziennie. Zamawiający uzna warunek za spełniony wtedy, gdy Wykonawca wykaże, że wymienioną w wykazie usługę wykonał w ramach jednego zamówienia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.14. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.14. ppkt 6) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca, w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy; c) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, która będzie miała miejsce w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego; d) nieprzewidzialne okoliczności formalno - prawne. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 http://www.bip.miroslawiec.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, pokój nr 105, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, pokój nr 105, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_BIP.doc (DOC, 55KB) 2012-06-22 15:03:13 55KB 298 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_umowa_dzierzawy_Piecnik.doc (DOC, 73KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:06:27 73KB 42 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 186KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:03:31 186KB 114 razy
3 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_oferta_cenowa.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:03:44 35.KB 47 razy
4 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_umowa_dzierzawy_stolowki-2012.doc (DOC, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:06:17 146KB 48 razy
5 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc (DOC, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:03:51 29.KB 43 razy
6 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_wykaz_uslug.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:04:53 36KB 49 razy
7 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadcznie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc (DOC, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:04:02 28.KB 44 razy
8 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Podwykonawcy.doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:05:17 35KB 49 razy
9 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_projekt_umowy.doc (DOC, 139KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-06-22 15:12:24 139KB 82 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zapytania_nr_1.pdf (PDF, 646KB) 2012-06-27 14:49:16 646KB 295 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf (PDF, 442KB) 2012-08-08 14:51:31 442KB 335 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf (PDF, 1.2MB) 2012-08-23 15:08:31 1.2MB 311 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 22-06-2012 15:03:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 22-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 23-08-2012 15:09:08