Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013

Mirosławiec: Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I - Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013. Część nr II - Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna
Numer ogłoszenia: 151933 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I - Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013. Część nr II - Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr I - przedmiot zamówienia obejmuje przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów. Przewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej i obejmować będą przewożenie z i do miejscowości określonych w tabeli w SIWZ. Dzieci do szkół i przedszkola powinny zostać dowiezione przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Część nr II - przedmiot zamówienia obejmuje przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku, Niemieńsko 22, 73 - 220 Drawno, w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do czuwania nad bezpieczeństwem w czasie przewozu, pomocy przy wsiadaniu do i wysiadaniu uczniów z pojazdów oraz zobowiązany jest zaprowadzić i odebrać uczniów od wychowawców. Uczniowie do Ośrodka powinny zostać dowiezieni przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Przewidywana ilość kilometrów realizowanych w ciągu 1 dnia na trasie: Mirosławiec - Niemieńsko i Niemieńsko - Mirosławiec: ok. 82 km (wtorek, środa, czwartek); Jabłonowo przez Mirosławiec - Niemieńsko i Niemieńsko - Jabłonowo przez Mirosławiec: około 112 km (poniedziałek, piątek). Realizacja dowozów do szkół odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dowozu - ustalonym przez Zamawiającego w miesiącu wrześniu 2012r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, stosownie do bieżących potrzeb. Szczegóły organizacyjne dowozu poszczególnych dzieci ustalone zostaną z rodzicami lub opiekunami dziecka. Kierowca samochodu zobowiązany jest do posiadania telefonu komórkowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać, iż: Część nr I: posiada ważną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) Część nr II: posiada ważną licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać w wykazie narzędzi, iż: Część nr I: na czas realizacji zamówienia będzie dysponował następującym minimum sprzętowym: cztery pojazdy samochodowe do przewozu osób. Część nr II: na czas realizacji zamówienia będzie dysponował następującym minimum sprzętowym: jeden pojazd samochodowy przystosowany do przewozu co najmniej dziesięciu osób

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Część nr I zadania - Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.3. ppkt 6) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.2. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1. do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Część nr II zadania - Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.3. ppkt 6) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.2. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.2. do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy dla części nr I i nr II zadania w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. a) zmiana obowiązującej stawki VAT. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca, w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy; c) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, w tym zwiększenie bądź zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie trwania umowy. Powyższa zmiana będzie miała miejsce w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego oraz może być powiązana ze zmianą wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. d) nieprzewidzialne okoliczności formalno - prawne. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miroslawiec.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr I - Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr I - przedmiot zamówienia obejmuje przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów. Przewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej i obejmować będą przewożenie z i do miejscowości określonych w tabeli w SIWZ. Dzieci do szkół i przedszkola powinny zostać dowiezione przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr II - przedmiot zamówienia obejmuje przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku, Niemieńsko 22, 73 - 220 Drawno, w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do czuwania nad bezpieczeństwem w czasie przewozu, pomocy przy wsiadaniu do i wysiadaniu uczniów z pojazdów oraz zobowiązany jest zaprowadzić i odebrać uczniów od wychowawców. Uczniowie do Ośrodka powinny zostać dowiezieni przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Przewidywana ilość kilometrów realizowanych w ciągu 1 dnia na trasie: Mirosławiec - Niemieńsko i Niemieńsko - Mirosławiec: ok. 82 km ( wtorek, środa, czwartek); Jabłonowo przez Mirosławiec - Niemieńsko i Niemieńsko - Jabłonowo przez Mirosławiec: około 112 km (poniedziałek, piątek). Realizacja dowozów do szkół odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dowozu - ustalonym przez Zamawiającego w miesiącu wrześniu 2012 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, stosownie do bieżących potrzeb. Szczegóły organizacyjne dowozu poszczególnych dzieci ustalone zostaną z rodzicami lub opiekunami dziecka. Kierowca samochodu zobowiązany jest do posiadania telefonu komórkowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Mirosławiec: Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I - Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013. Część nr II - Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna

Numer ogłoszenia: 158513 – 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:151933 - 2012 data 12.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, fax. 067 2595042.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

 

Mirosławiec: Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I - Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013. Część nr II - Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna

Numer ogłoszenia: 182503 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 151933 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przewóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I - Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013. Część nr II - Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Część nr I - przedmiot zamówienia obejmuje przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów. Przewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej i obejmować będą przewożenie z i do miejscowości określonych w tabeli w SIWZ. Dzieci do szkół i przedszkola powinny zostać dowiezione przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Część nr II - przedmiot zamówienia obejmuje przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku, Niemieńsko 22, 73 - 220 Drawno, w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do czuwania nad bezpieczeństwem w czasie przewozu, pomocy przy wsiadaniu do i wysiadaniu uczniów z pojazdów oraz zobowiązany jest zaprowadzić i odebrać uczniów od wychowawców. Uczniowie do Ośrodka powinny zostać dowiezieni przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Przewidywana ilość kilometrów realizowanych w ciągu 1 dnia na trasie: Mirosławiec - Niemieńsko i Niemieńsko - Mirosławiec: ok. 82 km (wtorek, środa, czwartek); Jabłonowo przez Mirosławiec - Niemieńsko i Niemieńsko - Jabłonowo przez Mirosławiec: około 112 km (poniedziałek, piątek). Realizacja dowozów do szkół odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dowozu - ustalonym przez Zamawiającego w miesiącu wrześniu 2012r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, stosownie do bieżących potrzeb. Szczegóły organizacyjne dowozu poszczególnych dzieci ustalone zostaną z rodzicami lub opiekunami dziecka. Kierowca samochodu zobowiązany jest do posiadania telefonu komórkowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:Część nr I - Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012 - 2013

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:14.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 204143,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:178195,62
 • Oferta z najniższą ceną:178195,62/ Oferta z najwyższą ceną: 197987,90
 • Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012 - 2013 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekuna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:14.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Licencjonowany Przewóz Osób MIRON Mirosław Krawiec, Podegrodzie 3A, 73-220 Drawno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 50725,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:3,25
 • Oferta z najniższą ceną:3,25/ Oferta z najwyższą ceną: 3,80
 • Waluta:PLN.

 

 

 

 

 

 

 

  

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_3.1._do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art._24.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:07:51 31.KB 122 razy
2 Zalacznik_nr_6.2._do_SIWZ_-_projekt_umowy.doc (DOC, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:10:12 93.KB 76 razy
3 Zalacznik_nr_5.2._do_SIWZ_-_wykaz_narzedzi.doc (DOC, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:09:27 37.KB 92 razy
4 SIWZ.doc (DOC, 306KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:06:33 306KB 119 razy
5 Zalacznik_nr_2.2._do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:07:22 35KB 91 razy
6 Zalacznik_nr_1.2._do_SIWZ_oferta_cenowa.doc (DOC, 61KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:07:01 61KB 78 razy
7 Zalacznik_nr_5.1._do_SIWZ_-_wykaz_narzedzi.doc (DOC, 38KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:08:59 38KB 90 razy
8 Zalacznik_nr_6.1._do_SIWZ_-_projekt_umowy.doc (DOC, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:09:57 93.KB 76 razy
9 Zalacznik_nr_4.1._do_SIWZ_-_Podwykonawcy.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:08:23 31.KB 76 razy
10 Zalacznik_nr_4.2._do_SIWZ_-_Podwykonawcy.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:08:42 31.KB 98 razy
11 Zalacznik_nr_3.2._do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art._24.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:08:08 31.KB 70 razy
12 Zalacznik_nr_1.1._do_SIWZ__oferta_cenowa.doc (DOC, 71KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:06:50 71KB 103 razy
13 Zalacznik_nr_2.1._do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 33.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-07-12 12:07:10 33.KB 74 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_SIWZ.pdf (PDF, 392KB) 2012-07-20 13:43:17 392KB 319 razy
2 Pytanie_nr_1.pdf (PDF, 386KB) 2012-07-19 14:01:26 386KB 305 razy
3 Odpowiedz_1.pdf (PDF, 309KB) 2012-07-20 12:30:54 309KB 318 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_II.pdf (PDF, 492KB) 2012-08-07 11:49:12 492KB 487 razy
2 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_I.pdf (PDF, 499KB) 2012-08-07 11:48:54 499KB 318 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 12-07-2012 09:56:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 23-08-2012 12:31:48