Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych

Mirosławiec: Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu – wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych
Numer ogłoszenia: 176402 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu – wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót przed rozpoczęciem prac, b) rozebranie istniejącego krawężnika, obrzeża, nawierzchni chodnika, drogi i zjazdu, c) korytowanie nawierzchni drogi, chodnika i zjazdu, miejsc postojowych, d) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, e) wykonanie warstwy odsączającej, f) wykonanie podbudowy, g) wykonanie nawierzchni drogi oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (kostka prostokąt, kolor szary), h) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, i) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm (kostka prostokąt, kolor szary), j) plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - zieleń, k) uporządkowania terenu robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7, 45.23.30.00-9, 45.23.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 najważniejsze roboty budowlane. Za dwie najważniejsze roboty budowlane Zamawiający uzna: dwie roboty budowlane (drogowe) polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej lub z płyt betonowych o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł w każdym zamówieniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych); d)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; Zmiany wskazane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit a - d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. II. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. III. Zmiana wynagrodzenia a)wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r - g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu, obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. IV.Pozostałe zmiany a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b)zmiana obowiązującej stawki VAT. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. c)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; d)wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; e)wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:21.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu - wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych
Numer ogłoszenia: 98119 – 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 176402 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu - wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót przed rozpoczęciem prac, b) rozebranie istniejącego krawężnika, obrzeża, nawierzchni chodnika, drogi i zjazdu, c) korytowanie nawierzchni drogi, chodnika i zjazdu, miejsc postojowych, d) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, e) wykonanie warstwy odsączającej, f) wykonanie podbudowy, g) wykonanie nawierzchni drogi oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (kostka prostokąt, kolor szary), h) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, i) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm (kostka prostokąt, kolor szary), j) plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - zieleń, k) uporządkowania terenu robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7, 45.23.30.00-9, 45.23.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S.C. Robót Publiczno Drogowych Lucjan Romańczuk, Henryk Kiepiela, Jerzy Wesołowski, ul. Sprzymierzonych 62, 78-650 Mirosławiec, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 85813,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:69886,42
 • Oferta z najniższą ceną:69886,42/ Oferta z najwyższą ceną: 138966,64
 • Waluta:PLN.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie BIP.doc (DOC, 63KB) 2013-05-06 12:19:00 63KB 333 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 47.KB) 2013-05-06 12:19:36 47.KB 0 razy
2 06_05_2013_12_24_55_Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 47.KB) 2013-05-06 12:24:55 47.KB 0 razy
3 06_05_2013_12_27_00_SIWZ.pdf (PDF, 4.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:27:00 4.4MB 163 razy
4 06_05_2013_12_27_16_Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:27:16 47.KB 147 razy
5 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:27:31 34KB 134 razy
6 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 33KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:27:43 33KB 134 razy
7 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:27:58 43.KB 136 razy
8 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz najwazniejszych robot.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:28:19 35.KB 129 razy
9 Zalacznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.doc (DOC, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:28:45 103KB 129 razy
10 Zalacznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany.rar (RAR, 3.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:29:45 3.4MB 141 razy
11 Zalacznik nr 8 do SIWZ - STWiOR.rar (RAR, 764KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:30:17 764KB 131 razy
12 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Kosztorys ofertowy.pdf (PDF, 108KB) 2013-05-06 12:31:32 108KB 0 razy
13 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 108KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-06 12:32:28 108KB 283 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 282KB) 2013-05-29 09:24:49 282KB 349 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - BIP.doc (DOC, 45.KB) 2013-06-04 07:58:43 45.KB 314 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 06-05-2013 12:19:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 06-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 04-06-2013 07:58:43