Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec

Mirosławiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec

Numer ogłoszenia: 74635 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.60.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: Zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną główną usługę. Za główną usługę Zamawiający uzna minimum jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 1.500 Mg w okresie 12 miesięcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej: a. dwóch pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych wyposażonych w system zbierający odcieki oraz b. dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz c. jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej d. bazę magazynowo - transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2013r. poz. 122). w odległości do 60 km od granicy gminy. Wszystkie wyżej wymienione pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwałe i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i nr telefonu), ponadto powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa

 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

21.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, c) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, d) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady, sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. e) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do zawartej Umowy nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia, f) dokonania zmiany sposobu i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Mirosławiec, określonych w załączniku nr 3 do zawartej Umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:27.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 125189 – 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74635 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm Lider konsorcjum: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
 • Partner konsorcjum: PHU EKO-FIUK S.C., ul. Świerczewskiego 2b, 78-320 Połczyn Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 341525,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 390000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 390000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 390000,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie BIP.doc (DOC, 66KB) 2013-05-14 08:58:42 66KB 345 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 3.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:02:42 3.9MB 156 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa.doc (DOC, 49KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:06:00 49KB 105 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:06:38 35KB 113 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:06:50 27.KB 107 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 44KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:07:03 44KB 101 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz glownych uslug.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:07:17 35.KB 105 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzedzi.doc (DOC, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:07:36 45.KB 103 razy
8 Zalacznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:08:20 3.3MB 117 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:09:30 3.3MB 160 razy
10 Zalacznik nr 9 - Uchwala RM w Miroslawcu w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Miroslawiec.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:10:04 1.5MB 101 razy
11 Zalacznik nr 10 do SIWZ - Szczegolowy sposob i czestotliwosc swiadczenia uslugi..pdf (PDF, 622KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:14:43 622KB 116 razy
12 Zalacznik nr 11 do SIWZ - Wzor sprawozdania.doc (DOC, 88.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:15:07 88.KB 112 razy
13 Zalacznik nr 12 do SIWZ - Sprawozdanie Burmistrza 2012.pdf (PDF, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:15:42 101KB 133 razy
14 Zalacznik nr 13 do SIWZ - Uchwala RM w Miroslawcu w sprawie szczegolowego sposobu odbierania odpadow komunalnych.pdf (PDF, 519KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 09:16:03 519KB 128 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 265KB) 2013-06-11 08:33:13 265KB 388 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia BIP.doc (DOC, 48.KB) 2013-06-26 13:07:30 48.KB 325 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 14-05-2013 08:58:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 14-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 26-06-2013 13:07:30