Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Piecniku

Mirosławiec: Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Piecniku
Numer ogłoszenia: 237766 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Piecniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót przed rozpoczęciem prac, b) wykonanie robót ziemnych - ukształtowanie terenu, wymiana gruntu, c) wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej wraz z osprzętem o szarości 2,30m, o długości całkowitej 26,77m, d) wykonanie zagospodarowania terenu tj. wykonanie boiska do piłki siatkowej wraz z osprzętem o powierzchni 220,00m2, e) dostawa i montaż elementów zagospodarowania terenu plaży tj. grill (szt. 1), ławki (szt. 3), stoły z ławkami (szt. 4), kosze na śmieci (szt. 5), stojak na rowery (szt. 1), tablica informacyjna (szt. 1), wiata rekreacyjna (szt. 1), f) wykonanie utwardzenia terenu, tj. drogi dojazdowej i parkingu (5 miejsc parkingowych) z otoczaków z domieszką pospółki, g) wykonanie piaszczystej nawierzchni plaży o powierzchni 304,00m2; h) wykonanie miejsca na ognisko, i) wykonanie nawierzchni zielonych, j) dokonać bieżącą pielęgnację istniejącego drzewostanu, k) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, l) uporządkowanie terenu robót, m) zgłoszenie zakończenia robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.11.27.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 najważniejszą robotę budowlaną z zakresu budowy obiektów inżynierii wodnej. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną z zakresu budowy obiektów inżynierii wodnej Zamawiający uzna: budowę, przebudowę lub rozbudowę pomostu, tarasu nad wodą - konstrukcja drewniana o długości całkowitej obiektu nie mniejszej niż 20m
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych); d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy; f) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót. II. Zmiany osobowe - zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. III. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. c) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; d) wystąpią szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. Warunkiem dokonywania zmian, o których mowa w pkt 21.3. jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na termin wykonania Umowy. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:04.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Współfinansowanie zadania planuje się ze środków Unii Europejskiej: Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie BIP.doc (DOC, 73KB) 2013-06-20 15:10:09 73KB 317 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 4.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:10:09 4.6MB 132 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:14:11 47.KB 109 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:14:41 34KB 100 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:15:01 31.KB 99 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:15:28 43.KB 109 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz najwazniejszych robot.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:15:43 35.KB 104 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (DOC, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:16:07 34.KB 107 razy
8 Zalacznik nr 6a do SIWZ - Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien.doc (DOC, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:16:23 37.KB 108 razy
9 Zalacznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.doc (DOC, 99KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:16:51 99KB 112 razy
10 Zalacznik nr 8 do SIWZ - Projekt techniczny.7z (7Z, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:23:25 13.MB 113 razy
11 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Nieistotne zmiany w projekcie.pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:23:51 164KB 151 razy
12 Zalacznik nr 10 do SIWZ - STWiORB.pdf (PDF, 2.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:24:33 2.3MB 146 razy
13 Zalacznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-20 15:25:20 111KB 145 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 283KB) 2013-07-23 10:54:31 283KB 399 razy
2 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia BIP.pdf (PDF, 474KB) 2013-08-01 08:34:00 474KB 358 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 20-06-2013 15:10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 01-08-2013 08:34:00