Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec

Mirosławiec: Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 404062 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: letnio - zimowego utrzymania ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec, będących w administracji Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach nr 8, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.51.32.00-8, 90.61.00.00-6, 90.61.20.00-0, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: Zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Za główne usługi Zamawiający uzna: 1) usługi (minimalnie 2) polegające na letnim utrzymaniu dróg i chodników, o wartości łącznej nie mniejszej niż 8 000 zł brutto; oraz 2) usługi (minimalnie 2) polegające na zimowym utrzymaniu dróg i chodników, o wartości łącznej nie mniejszej niż 40 000 zł brutto; albo usług (minimalnie 2) polegających na letnim i zimowym utrzymaniu dróg i chodników o wartości łącznej nie mniejszej niż 48 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami i urządzeniami w ilości co najmniej: a. samochód dostawczy 1 szt.; b. zamiatarka samochodowa 1 szt.; c. ciągnik z osprzętem 2 szt.; d. koparko - ładowarka 2 szt.; e. podkaszarki 3 szt.; f. kosiarki z koszem 2 szt.; g. nożyce mechaniczne do cięcia żywopłotu 1 szt.; h. piły mechaniczne 1 szt.; i. rębarka do gałęzi 1 szt.; j. pług do odśnieżania na samochodzie ciężarowym 1 szt.; k. pług wirnikowy do odśnieżania chodników 1 szt.; l. zamiatarka do chodników - 1 szt.;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, c) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia do zawartej Umowy nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia. 21.4. Warunkiem dokonywania zmian, o których mowa w pkt 21.3. jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na termin wykonania Umowy. 21.5. Dokonanie zmian, o których mowa w pkt 21.3. niniejszego rozdziału wymaga podpisania aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 21.6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 21.7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 231683 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 404062 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: letnio - zimowego utrzymania ulic, chodników, dróg, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec, będących w administracji Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach nr 8, nr 9, nr 10 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.51.20.00-9, 90.51.32.00-8, 90.61.00.00-6, 90.61.20.00-0, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:23.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S.C. Robót Publiczno Drogowych, Lucjan Romańczuk, Henryk Kiepiela, Jerzy Wesołowski, ul. Sprzymierzonych 62, 78-650 Mirosławiec, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 553703,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:637800,00
 • Oferta z najniższą ceną:637800,00/ Oferta z najwyższą ceną: 637800,00
 • Waluta:PLN.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie BIP.doc (DOC, 68.KB) 2013-10-04 13:06:30 68.KB 284 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 3.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:19:01 3.8MB 150 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa.doc (DOC, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:19:13 52.KB 87 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:19:30 35KB 91 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:19:56 32KB 81 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 44KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:20:17 44KB 86 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz glownych uslug.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:20:30 36KB 88 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzedzi.doc (DOC, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:20:44 38.KB 91 razy
8 Zalacznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 934KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:21:08 934KB 108 razy
9 Zalacznik nr 8 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:21:44 1.3MB 97 razy
10 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Wykaz drog i chodnikow w letnim utrzymaniu.xls (XLS, 42KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:22:12 42KB 93 razy
11 Zalacznik nr 10 do SIWZ - Wykaz drog (ulic) w zimowym utrzymaniu.xls (XLS, 62KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-04 13:22:28 62KB 105 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 264KB) 2013-10-16 10:15:13 264KB 334 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.doc (DOC, 52.KB) 2013-11-05 08:01:43 52.KB 288 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 04-10-2013 13:06:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 04-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 05-11-2013 08:01:43