Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

Mirosławiec: Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu
Numer ogłoszenia: 211819 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) przebudowy istniejącego pomieszczenia na poddaszu budynku na pomieszczenie na cele socjalne: wydzielenie aneksu kuchennego, wymianę podłogi, okładzin ściennych, obłożenie sufitu ukośnych płaszczyzna dachu, zabezpieczenie elementów drewnianych dachu, wykonanie na korytarzu ścianek działowych z płyty gipsowo - kartonowej, wymianę drzwi w korytarzu na drzwi spełniające wymogi przeciwpożarowe,wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, gipsowanie i tynkowanie ścian, malowanie ścian, dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń; b) modernizacji na piętrze sali narad: usunięcie istniejącej podłogi, oczyszczenie i zaimpregnowanie belek stropowych, wykonanie rusztu pod nową podłogę, wylanie płyty żelbetowej z betonu ze zbrojeniem, wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie wykładziny, demontaż sufitu podwieszanego, wykonanie nowego sufitu z płyt akustycznych, demontaż elementów wystroju sali, zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie korekty wymiarów otworów drzwiowych wraz z montażem nowych drzwi, gipsowanie ścian, malowanie ścian, montaż listew zabezpieczających na ścianach, wykonanie ściany składanej z segmentów podwieszanej do stropu, wykonanie wentylacji pomieszczenia, wykonanie instalacji elektrycznej, dostawa i montaż wyposażenia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę o wartości brutto nie mniejszej niż: 180 000 złotych (słownie sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy). Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć: roboty branży ogólnobudowlanej, roboty branży sanitarnej i roboty branży elektrycznej - trzy branże razem, jako jedna robota budowlana, bez określania udziału poszczególnych rodzajów branż w całkowitej wartości roboty budowlanej

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w dwóch specjalnościach.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych); d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy; f) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót. II. Zmiany osobowe - zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. III. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. c) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; d) wystąpią szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 21.4. Warunkiem dokonywania zmian, o których mowa w pkt 21.3. jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na termin wykonania Umowy. 21.5. Dokonanie zmian, o których mowa w pkt 21.3. niniejszego rozdziału wymaga podpisania aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 21.6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 21.7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu
Numer ogłoszenia: 254537 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 211819 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa pomieszczenia magazynowego na poddaszu na pomieszczenie socjalne wraz z modernizacją sali narad w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) przebudowy istniejącego pomieszczenia na poddaszu budynku na pomieszczenie na cele socjalne: wydzielenie aneksu kuchennego, wymianę podłogi, okładzin ściennych, obłożenie sufitu ukośnych płaszczyzna dachu, zabezpieczenie elementów drewnianych dachu, wykonanie na korytarzu ścianek działowych z płyty gipsowo - kartonowej, wymianę drzwi w korytarzu na drzwi spełniające wymogi przeciwpożarowe, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, gipsowanie i tynkowanie ścian, malowanie ścian, dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń; b) modernizacji na piętrze sali narad: usunięcie istniejącej podłogi, oczyszczenie i zaimpregnowanie belek stropowych, wykonanie rusztu pod nową podłogę, wylanie płyty żelbetowej z betonu ze zbrojeniem, wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie wykładziny, demontaż sufitu podwieszanego, wykonanie nowego sufitu z płyt akustycznych, demontaż elementów wystroju sali, zamurowanie otworu drzwiowego, wykonanie korekty wymiarów otworów drzwiowych wraz z montażem nowych drzwi, gipsowanie ścian, malowanie ścian, montaż listew zabezpieczających na ścianach, wykonanie ściany składanej z segmentów podwieszanej do stropu, wykonanie wentylacji pomieszczenia, wykonanie instalacji elektrycznej, dostawa i montaż wyposażenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:27.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TOMBUD Tomasz Czerwiński, ul. Bydgoska 79, 78-600 Wałcz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 212837,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:212476,53
 • Oferta z najniższą ceną:212476,53/ Oferta z najwyższą ceną: 355175,77
 • Waluta:PLN.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 1.2MB) 2013-10-11 11:55:24 1.2MB 388 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 4.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:56:06 4.8MB 166 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:57:58 47.KB 207 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:58:10 34KB 158 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:58:29 32KB 148 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 44KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:58:45 44KB 125 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz najwazniejszych robot.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:58:58 35.KB 133 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (DOC, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:59:10 34.KB 53 razy
8 Zalacznik nr 6a do SIWZ - Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien.doc (DOC, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 11:59:32 37.KB 130 razy
9 Zalacznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 4.8MB) 2013-10-11 12:00:09 4.8MB 1 raz
10 Zalacznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany branza elektryczna.7z (7Z, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:00:57 4.2MB 175 razy
11 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany branza budowlana.7z (7Z, 9.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:02:25 9.3MB 214 razy
12 Zalacznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany branza elektryczna.7z (7Z, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:02:48 1.1MB 147 razy
13 Zalacznik nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany branza elektryczna.7z (7Z, 227KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:03:57 227KB 134 razy
14 Zalacznik nr 12 do SIWZ - STWiORB.pdf (PDF, 681KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:04:31 681KB 159 razy
15 Zalacznik nr 13 do SIWZ - STWiORB.pdf (PDF, 831KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:05:02 831KB 170 razy
16 Zalacznik nr 14 do SIWZ - STWiORB branzy elektrycznej.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:05:25 1.3MB 144 razy
17 Zalacznik nr 15 do SIWZ - STWiORB branzy elektrycznej.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:05:46 1.3MB 162 razy
18 Zalacznik nr 16 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 902KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:06:05 902KB 290 razy
19 Zalacznik nr 17 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:06:25 1.0MB 241 razy
20 Zalacznik nr 18 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 780KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:06:43 780KB 270 razy
21 Zalacznik nr 19 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 242KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:07:01 242KB 254 razy
22 Zalacznik nr 20 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 232KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:07:17 232KB 269 razy
23 11_10_2013_12_09_57_Zalacznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 12:09:57 1.2MB 130 razy
24 Zalacznik nr 21 do SIWZ - Oswiadczenie projektanta.pdf (PDF, 349KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-10-11 13:46:31 349KB 167 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana SIWZ.pdf (PDF, 186KB) 2013-10-14 13:46:50 186KB 382 razy
2 Zmieniony zalacznik nr 17 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 91.KB) 2013-10-14 13:47:07 91.KB 430 razy
3 Pytanie 1.pdf (PDF, 368KB) 2013-10-23 13:44:02 368KB 374 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 292KB) 2013-11-20 08:36:02 292KB 347 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 11-10-2013 11:24:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 10-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 16-03-2014 09:15:30