Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie

Mirosławiec: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie
Numer ogłoszenia: 85885 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) termomodernizacji istniejącego budynku (ocieplenie ścian, dachu); b) przeniesienie na ścianę tylną istniejących dwóch okien kolidujących z planowaną rozbudową budynku świetlicy; c) wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem ogrzewania piecami elektrycznymi; d) wykonanie zadaszenia nad wejściem do remizy; e) wymiana orynnowania i obróbek blacharskich; f) wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej; g) wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej; h) wykonanie W.1.z od strony zasilania, rozdzielnicę R; i) przeniesienie zasilania syreny; j) wykonanie instalacji elektrycznej gniazd dla grzejników; k) wykonanie instalacji przeciwporażeniowej, pożarowej i od przepięć; l) wykonanie instalacji odgromowej; m) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody; n) wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku: kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji; o) dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 05.05.2014r. do godziny 11:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna: pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto. Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć: roboty branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej - trzy branże łącznie jako jedna robota budowlana, bez określenia udziału poszczególnych rodzajów branż w całkowitej wartości najważniejszej roboty budowlanej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c) 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 2) zmianę wynagrodzenia; 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy; 4) zmianę dotyczącą przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych; 5) zmianę sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu. 1. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, których realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 3) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne np. intensywne opady deszczu, śniegu, wichury, wzrost poziomu wód, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 4) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np. warunki gruntowo - wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 6) w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy; 7) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy; 8) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót; 9) wskutek siły wyższej wystąpi konieczność wstrzymania robót i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót; 10) przedłużenia procedury uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 2. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy. 3. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. 4. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie Strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych; d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie
Numer ogłoszenia: 119503 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85885 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bronikowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) termomodernizacji istniejącego budynku (ocieplenie ścian, dachu); b) przeniesienie na ścianę tylną istniejących dwóch okien kolidujących z planowaną rozbudową budynku świetlicy; c) wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem ogrzewania piecami elektrycznymi; d) wykonanie zadaszenia nad wejściem do remizy; e) wymiana orynnowania i obróbek blacharskich; f) wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej; g) wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej; h) wykonanie W.1.z od strony zasilania, rozdzielnicę R; i) przeniesienie zasilania syreny; j) wykonanie instalacji elektrycznej gniazd dla grzejników; k) wykonanie instalacji przeciwporażeniowej, pożarowej i od przepięć; l) wykonanie instalacji odgromowej; m) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody; n) wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku: kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji; o) dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe TOMBUD Tomasz Czerwiński, ul. Bydgoska 79, 78-600 Wałcz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136071,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 142077,13

 • Oferta z najniższą ceną: 142077,13 / Oferta z najwyższą ceną: 150397,16

 • Waluta: PLN.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie BIP.pdf (PDF, 1.1MB) 2014-04-18 09:40:54 1.1MB 342 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 5.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:42:41 5.4MB 158 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:42:56 47.KB 192 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:43:19 34KB 141 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:43:51 31.KB 157 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 44KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:44:17 44KB 138 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz najwazniejszych robot.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:44:49 36KB 142 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:45:05 35KB 140 razy
8 Zalacznik nr 6a do SIWZ - oswiadczenie o posiadaniu uprawnien.doc (DOC, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:45:20 37.KB 142 razy
9 Zalacznik nr 7 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego.doc (DOC, 36.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:45:38 36.KB 142 razy
10 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:46:31 1.8MB 151 razy
11 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany, branza budowlana.zip (ZIP, 5.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:48:35 5.5MB 154 razy
12 Zalacznik nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany, branza sanitarna.zip (ZIP, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:49:00 119KB 137 razy
13 Zalacznik nr 11 do SIWZ - Projekt budowlany, branza sanitarna.zip (ZIP, 791KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:49:38 791KB 131 razy
14 Zalacznik nr 12 do SIWZ - Projekt budowlany, branza elektryczna.zip (ZIP, 415KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:50:05 415KB 134 razy
15 Zalacznik nr 13 do SIWZ - STWiORB, branza budowlana.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:50:30 55.KB 164 razy
16 Zalacznik nr 14 do SIWZ - STWiORB, branza elektryczna.pdf (PDF, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:50:51 54.KB 204 razy
17 Zalacznik nr 15 do SIWZ - Przedmiar robot, budowlana.pdf (PDF, 129KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:51:10 129KB 258 razy
18 Zalacznik nr 16 do SIWZ - Przedmiar robot, instalacje sanitarne.pdf (PDF, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:51:28 39.KB 149 razy
19 Zalacznik nr 17 do SIWZ - Przedmiar robot, przylacza sanitarne.pdf (PDF, 46.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:51:48 46.KB 152 razy
20 Zalacznik nr 18 do SIWZ - Przedmiar robot, elektryczna.pdf (PDF, 68.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-18 09:52:06 68.KB 165 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 305KB) 2014-05-16 08:56:04 305KB 293 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 18-04-2014 09:40:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 18-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 03-06-2014 13:05:59