Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec

Mirosławiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 93577 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.60.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: Zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną główną usługę lub usługi. Za główną usługę lub usługi Zamawiający uzna minimum jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, o łącznej masie minimum 1000 Mg w okresie 12 miesięcy. Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony także wówczas, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie kilka usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (lub przekazaniu do zagospodarowania) odpadów komunalnych, wykonywanych w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy (każda), obejmujących odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, o łącznej ilości minimum 1000 Mg w okresie 12 miesięcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej: a. dwóch pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych wyposażonych w system zbierający odcieki oraz b. dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz c. jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej d. bazę magazynowo - transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2013r. poz. 122). w odległości do 60 km od granicy gminy. Wszystkie wyżej wymienione pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwałe i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i nr telefonu), ponadto powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, c) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska, d) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady, sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. e) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do zawartej Umowy nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia, f) dokonania zmiany sposobu i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Mirosławiec, określonych w załączniku nr 3 do zawartej Umowy. Zmiana postanowień zawartej Umowy z przyczyn opisanych w pkt powyżej może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę. Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej dostarczanej do niej odpady komunalne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2014 godzina 10:10, miejsce: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 119525 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93577 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
 • PHU EKO-FIUK S.C., ul. Świerczewskiego 2b, 78-320 Połczyn Zdrój, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 746940,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 954400,32

 • Oferta z najniższą ceną: 954400,32 / Oferta z najwyższą ceną: 954400,32

 • Waluta: PLN.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie BIP.pdf (PDF, 1.0MB) 2014-04-30 10:09:13 1.0MB 291 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:10:34 4.2MB 95 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa.doc (DOC, 49KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:11:20 49KB 88 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:11:34 35KB 87 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:11:46 32KB 86 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 44KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:11:59 44KB 92 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz glownych uslug.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:12:11 35.KB 86 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzedzi.doc (DOC, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:12:23 45.KB 82 razy
8 Zalacznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 3.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:12:51 3.4MB 104 razy
9 Zalacznik nr 8 do SIWZ - Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.pdf (PDF, 3.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:13:23 3.6MB 116 razy
10 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Regulamin utrzymania czystosci i porzadku.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:14:06 146KB 85 razy
11 Zalacznik nr 10 do SIWZ - Szczegolowy sposob i czestotliwosc swiadczenia uslugi.pdf (PDF, 491KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:14:27 491KB 94 razy
12 Zalacznik nr 11 do SIWZ - Wzor sprawozdania.pdf (PDF, 719KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:14:45 719KB 249 razy
13 Zalacznik nr 12 do SIWZ - Sprawozdanie Burmistrza za 2013r..pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:15:07 1.8MB 103 razy
14 Zalacznik nr 13 do SIWZ - Szczegolowy sposob i zakres uslugi.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-04-30 10:15:30 120KB 87 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 294KB) 2014-05-19 14:08:45 294KB 327 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 30-04-2014 09:51:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 30-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 03-06-2014 13:18:05