Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec

Mirosławiec: Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 153629 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: letnio - zimowego utrzymania ulic, chodników, dróg, placów, parkingów schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec, będących w administracji Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-2, 90.51.32.00-8, 90.61.00.00-6, 90.61.20.00-0, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 29.10.2015r. do godziny 12:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie główne usługi. Za główne usługi Zamawiający uzna: 1) usługę polegającą na letnim utrzymaniu jezdni i chodników wykonaną lub wykonywaną przez minimum jeden sezon letni, przy czym wartość w jednym sezonie letnim musi być nie mniejsza niż 20 000 zł brutto; 2) usługę polegającą na zimowym utrzymaniu jezdni i chodników wykonaną lub wykonywaną przez minimum jeden sezon zimowy, przy czym wartość w jednym sezonie zimowym musi być nie mniejsza niż 80 000 zł brutto; Dopuszcza się aby ww. zakres wykazany był w jednym bądź odrębnych zamówieniach. W przypadku wykazania przez Wykonawcę usług okresowych lub ciągłych należy podać kwotę zrealizowanego zamówienia przed terminem składania ofert. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami i urządzeniami w ilości co najmniej: a. samochód dostawczy 1 szt.; b. zamiatarka samochodowa 1 szt.; c. ciągnik z osprzętem 2 szt.; d. koparko - ładowarka 2 szt.; e. piła mechaniczna 1 szt.; f. pług do odśnieżania na samochodzie ciężarowym 1 szt.; g. pług wirnikowy do odśnieżania chodników 1 szt.; h. zamiatarka do chodników - 1 szt.; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) kalkulacja cenowa zgodnie z Rozdziałem XVIII, pkt 18.2 SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktur VAT - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz określa warunki tej zmiany w następującym zakresie: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy jeśli będzie to podyktowane faktycznymi potrzebami wykonania zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie wskazane w umowie zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kalkulacji cenowej Wykonawcy; b) w przypadku zaistnienia interesu publicznego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); d) dokonywanie zmian pomiędzy krotnościami/ilościami w pozycjach określonych w kalkulacji cenowej zamówienia, podyktowanych warunkami pogodowymi lub rzeczywistymi potrzebami wykonania przedmiotu zamówienia, do wysokości wynagrodzenia umownego i przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kalkulacji. Wszystkie powyższe postanowienia, opisane w punkcie 21.2. stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażania takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.): a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 169517 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153629 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnio - zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: letnio - zimowego utrzymania ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec, będących w administracji Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9, 90.51.10.00-2, 90.51.32.00-8, 90.61.00.00-6, 90.61.20.00-0, 90.60.00.00-3, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlano - Transportowe, Paweł Drab, Dzwonowo 20, 78-630 Człopa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 737154,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 570877,08

 • Oferta z najniższą ceną: 570877,08 / Oferta z najwyższą ceną: 575872,96

 • Waluta: PLN .


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie BIP.pdf (PDF, 204KB) 2015-10-21 11:39:05 204KB 161 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 470KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:39:38 470KB 158 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa.doc (DOC, 53.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:39:52 53.KB 137 razy
3 Zalacznik nr 1a do SIWZ - kalkulacja cenowa.doc (DOC, 118KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:40:09 118KB 134 razy
4 Zalacznik nr 1a do SIWZ - kalkulacja cenowa.xls (XLS, 52KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:40:24 52KB 124 razy
5 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:40:38 35KB 116 razy
6 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:40:50 32KB 115 razy
7 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:41:05 44.KB 110 razy
8 Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz glownych uslug.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:41:20 36KB 108 razy
9 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzedzi.doc (DOC, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:41:40 39.KB 115 razy
10 Zalacznik nr 7 do SIWZ - wzor zobowiazania do oddania zasobow potencjalu podmiotu trzeciego.doc (DOC, 40.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:41:59 40.KB 108 razy
11 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy.pdf (PDF, 266KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:46:11 266KB 114 razy
12 Zalacznik nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia.pdf (PDF, 196KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:46:34 196KB 115 razy
13 Zalacznik nr 10 do SIWZ - zestawienie powierzchni na terenie gminy i miasta Miroslawiec podlegajace letniemu oczyszczaniu.xls (XLS, 63KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:46:57 63KB 114 razy
14 Zalacznik nr 11 do SIWZ - wykaz drog w zimowym utrzymaniu z okresleniem ich dlugosci i powierzchni.xls (XLS, 88.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:47:20 88.KB 116 razy
15 Zalacznik nr 12 do SIWZ - wykaz koszy wraz ze wskazaniem ich lokalizacji.pdf (PDF, 226KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:47:51 226KB 133 razy
16 Zalacznik nr 12a do SIWZ - lokalizacja koszy na terenie gminy i miasta Miroslawiec.pdf (PDF, 5.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:49:18 5.4MB 126 razy
17 Zalacznik nr 13 do SIWZ - wykaz przystankow i zatok autobusowych na terenie gminy i miasta Miroslawiec.pdf (PDF, 214KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-10-21 11:49:43 214KB 116 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP.pdf (PDF, 152KB) 2015-11-12 12:11:17 152KB 276 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (PDF, 156KB) 2015-11-19 11:58:06 156KB 213 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 21-10-2015 11:39:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 19-11-2015 11:58:06